3 MÓN ĂN BUỔI CHIỀU Ở ĐỒNG HỚI

3 MÓN ĂN BUỔI CHIỀU Ở ĐỒNG HỚI

Qu?ng Bình là vùng ??t ???c bi?t ??n v?i nh?ng th?ng c?nh ??p và có hang ??ng l?n nh?t th? gi?i – S?n ?oòng. Có d?p ??n ?ây, b?n ??ng quên ghé ngang ??ng H?i, d?o m?t vòng quán xá v?a hè và th??ng th?c nh?ng món ?n dân dã.


Nem l?i

?ây là món ?n ?a thích c?a ng??i dân ??ng H?i m?i bu?i chi?u. Nguyên li?u làm món nem này khá ??n gi?n, bao g?m th?t heo xay nhuy?n v?i bì và m? heo. Tr?n ??u h?n h?p th?t cùng gia v? g?m h?t nêm, tiêu b?t, hành b?m, t?i, sau ?ó khéo léo bao ph?n th?t ?ã s? ch? quanh nh?ng chi?c ??a tre sao cho tròn ??u.

Ch? quán s? ?em que l?i lên b?p than h?ng ?? n??ng, ??n khi th?t chuy?n màu vàng nh?, t?a h??ng th?m ngào ng?t là có th? ?em ra m?i khách.

Món nem l?i ngon hay d? ph? thu?c r?t nhi?u vào n??c ch?m. Không gi?ng n??c ch?m thông th??ng, m?m ch?m nem l?i có bí quy?t riêng c?a m?i quán, th??ng là h?n h?p ??c sánh, làm t? ??u ph?ng, th?t, gan xay nhuy?n n?u s?n s?t có màu nâu ??c tr?ng cùng h??ng v? r?t ??m ?à. ?? ?n kèm v?i nem l?i g?m có rau s?ng, d?a leo, chu?i chát… k?p cùng bánh tráng m?ng.

N?u mu?n th??ng th?c nem l?i ngon, b?n hãy ??n khu v?c ch? ??ng H?i. Hàng quán ? ?ây khá ?ông khách m?i chi?u. M?i que nem l?i ???c bán v?i giá 5.000 ??ng.

Bún th?t n??ng

Không khó ?? tìm ra nh?ng quán bán bún th?t n??ng ngon ? ??ng H?i. N?u h?i th?m n?i nào bán bún th?t n??ng ngon, b?n s? ???c ng??i dân ? ?ây ch? ??n khu ph? Hai Bà Tr?ng ho?c H?i ?ình. Ch?n m?t quán ?ông khách nh?t ? các ph? này ?? th??ng th?c, b?n s? mu?n tr? l?i ?n thêm nhi?u l?n n?a b?i s? thân thi?n c?a ch? quán và ch?t l??ng c?a món ?n.

Bún th?t n??ng không quá c?u k? trong khâu ch? bi?n. Thành ph?n món ?n ??n gi?n v?i bún t??i, các nguyên li?u ?n kèm phong phú nh?: ch? giò, th?t n??ng, nem n??ng cùng m?t ít rau s?ng thái nh? và n??c m?m chua ng?t.

Bánh khoái

Có r?t nhi?u ??a ?i?m ph?c v? món bánh khoái nh?ng có l? bánh khoái trên ???ng Cô Tám ???c nhi?u ng??i bi?t h?n c?. Bánh khoái ?n ngon nh?t là lúc v?a m?i tráng xong, khói còn b?c lên nghi ngút, k?p nhanh tay vào mi?ng bánh tráng m?ng cùng rau th?m, salad, kh? chua, chu?i chát, v?, n?m, ru?c tôm… ch?m v?i n??c m?m nêm r?t v?a v?. B?n s? c?m nh?n ???c s? nóng h?i hòa quy?n v?i mùi th?m c?a bánh, mát d?u c?a rau s?ng, v? béo ng?y c?a tôm, th?t và v? ??m ?à c?a n??c ch?m.

N??c ch?m là bí quy?t c?a m?i quán, th??ng làm t? gan heo b?m nhuy?n, xào chín, sau ?ó cho t??ng, n??c m?m ngon, ???ng, gia v? và thêm ??u ph?ng, mè rang ?? t?o ?? sánh. Bánh khoái có giá 8.000 ??n 10.000 ??ng m?t chi?c.

Lê Th??ng

 Craig Hartsburg Authentic Jersey

Bình luận