5 MÓN NGON KHÔNG THỂ KHÔNG THƯỞNG THỨC KHI TỚI QUẢNG BÌNH

5 MÓN NGON KHÔNG THỂ KHÔNG THƯỞNG THỨC KHI TỚI QUẢNG BÌNH

Qu?ng Bình ! ???c bi?t ??n v?i nhi?u hang ??ng n?i ti?ng trên th? gi?i mà còn là m?nh ??t n?ng và gió c?a nhi?u lo?i ??c s?n mang h??ng v? n?ng nàn và say ??m v?i nh?ng món ngon ? ?ây,
cùng NETIN TRAVEL tr?i nghi?m các món ?n mang ??m ?à b?n s?c thân th??ng chan ch?a lòng hi?u khách c?a ng??i dân Qu?ng Bình!!!!!!!!!!!!

KHOAI DEO

 

??c ?áo khoai deo Qu?ng Bình
Nh?ng c? khoai to ???c ng??i dân lu?c lên và c?t lát ph?i khô 10 ??n 12 n?ng và ?? d?o c?a t?ng lát khoai ph? thu?c vào s? l?n ph?i ít hay nhi?u.
V?i ng??i dân ? ?ây, ???c th??ng th?c nh?ng lát khoai deo ng?t ngào bên ly trà nóng trong th?i ti?t l?t ph?t m?a qu? là th?t tuy?t.
??i v?i du khách khi ??n vùng ??t này, khoai deo là món quà không th? thi?u ?? dành t?ng b?n bè, ng??i thân khi tr? v?

KHOAI DEO QB

 

 

 

 

BÁNH L?C (TR?N & LÁ)

 

??n v?i m?nh ??t Qu?ng Bình m?i m?t du khách không th? b? qua ???c món bánh l?c tr?n & l?c lá n?m ngay trung tâm thành ph? ??ng H?i
Nhân bánh ???c làm t? nh?ng con tôm nh? n?m ? c?a sông, v?a ??m v? phù sa c?a ??ng v?a m?n mòi v? bi?n, tôm ???c xào cùng th?t và m?c nh? th?m ph?c. N?u nh? bánh b?t l?c ?n t??ng b?i ?? d?o giai ???c làm t? b?t s?n thì bánh n?m l?i h?p d?n b?i v? m?n m?n, thanh mát c?a b?t g?o. Bóc l?p lá chu?i nóng h?i, ch?m m?t ít n??c m?m pha loãng r?i th??ng th?c, t?t c? v? ng?t c?a tôm th?t, v? béo c?a bánh và v? ??m ?à c?a n??c m?m s? hòa quy?n vào nhau t?o nên h??ng v? ??c s?c, khi?n cho th?c khách nh? mãi không quên.

BÁNH L?C (TR?N & LÁ)

 

 

 

CHÁO CANH(CHÁO SÁT)CÁ LÓC

 

Cháo sát cá lóc hay bánh canh cá lóc là món ?n ph? bi?n ? Qu?ng Bình. Nguyên li?u chính là b?t g?o và cá lóc.
Cá lóc có tính hàn, ?n vào có tác d?ng mát gan, thanh nhi?t, r?t t?t cho s?c kh?e c?a ng??i dân ? vùng ??t quanh n?m khô h?n và ??y n?ng gió này.
?? n?u món ?n này nguyên li?u quan tr?ng nh?t ph?i là cá lóc ??ng hay mi?n B?c còn g?i là cá qu? vì th?t cá ch?c, ng?t và th?m. Cá sau khi làm s?ch, lu?c chín. Th?t cá ???c l?c h?t x??ng, ?? riêng khi ?n m?i cho vào bát bánh canh.
Bánh canh ???c làm t? hai nguyên li?u chính là b?t g?o ho?c b?t l?c có kèm chút b?t g?o c?m t?o màu cho ??p m?t
N??c lu?c cá có v? ng?t thanh ???c ng??i dân s? d?ng ?? n?u n??c dùng. Tô bánh canh thành ph?m nh?ng s?i bánh canh v?a giòn, v?a th?m dai, nh?ng mi?ng cá lóc vàng óng h?p d?n cùng hành ngò thái nh? ph? lên bên trên ho?c có th? thêm chút hành phi ?n cùng kèm theo rau c?i xanh ???c sát nh?.

CHÁO CANH(CHÁO SÁT) CÁ LÓC

 

 

RAM ??N QU?NG BÌNH

 

??n bi?n chính là m?t loài r?n bi?n, thân nh? và thon dài t? 1 ??n 2 mét, có v?y, mình v?n da nhám, ??u nh? ?uôi d?t. ??n bi?n là m?t loài có giá tr? cao trong th?c ph?m c?ng nh? ch?a b?nh
Ram ??n! ??u tiên, ??n s? ???c làm s?ch, l?y h?t ru?t, da và huy?t ?en trên s?ng l?ng, xay c? x??ng th?t nhuy?n. Sau ?ó các gia v? s? ???c cho vào và ???c tr?n ??u, ??p m?t lúc l?y ra cho vào bánh ?a cu?n thành t?ng chi?c ram nh?. ?i?u ??c bi?t c?a món ?n này ngoài h??ng v? th?m

RAN ??N QU?NG BÌNH

 

 

M?C 1 N?NG
Bi?n nh?t l? v?i ngu?n h?i s?n d?i dào và t??i s?ng !
M?c m?t n?ng là món ?n ???c nhi?u ng??i ?a thích vì nó ngon và có th? b?o qu?n lâu mà không s? h? h?ng nh? các lo?i h?i s?n khác. Ng??i ta th??ng dùng m?c lá và m?c ?ng ?? ch? bi?n thành m?c m?t n?ng, m?c sau khi ???c ch? bi?n thì ???c ph?i d??i n?ng to và ch? ph?i “m?t n?ng”. V?i cái n?ng chang chang ? Qu?ng Bình s? làm cho con m?c tr?ng và ngon h?n
C?m nh?n ???c s? dai và v? tinh khi?t c?a m?c 1 n?ng n?u b?n ?ã ??n Qu?ng Bình mà không th??ng th?c thì th?t là ti?c quá.

M?C 1 N?NG QB

 Adam Shaheen Authentic Jersey

Bình luận