BÁNH MÈ XÁT TÂN AN

BÁNH MÈ XÁT TÂN AN

Qu?ng Bình t?o ???c th??ng hi?u riêng nh? các lo?i h?i s?n khô ch?t l??ng cao nh?: tôm khô, m?c khô, cá khô c?a bi?n Nh?t L?, là khoai deo H?i Ninh d?o, m?m, th?m ng?t, hay bánh mè xát Tân An n?ng ?m v? quê… th?m ngon, ch?t l??ng ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng.

BÁNH MÈ XÁT TÂN AN

Bánh mè xát Tân An, Qu?ng Thanh, Qu?ng Tr?ch t? lâu ?ã có ch? ??ng trong lòng ng??i dân ??a ph??ng và du khách. S?n ph?m v?a là nét ??c tr?ng cho ??i s?ng v?n hóa, c?ng ??ng c?a bà con ven b? sông Gianh, v?a là s? ?úc k?t c?a bao v?t v?, gian truân, nâng niu t?ng h?t g?o c?a ng??i nông dân. Chính vì v?y, ngoài giá tr? ?m th?c, bánh mè xát Tân An còn ?n ch?a các l?p tr?m tích v?n hóa, là nét ?m th?c ??c s?c c?a ng??i dân n?i ?ây.

S?n ph?m bánh mè xát ?ã ???c ng??i dân Tân An làm ra cách ?ây h?n 100 n?m. G?o làm bánh ???c ch?n t? các lo?i g?o ngon, ngâm k? trong n??c l?nh 3-4 gi? r?i v?t ra ?ãi s?ch, cho vào c?i nghi?n thành b?t s?n s?t, tr?n v?i mè ?ã xát v?, sau ?ó ?em tráng ph?i trên nh?ng chi?c phên ?an b?ng tre, n?a. Khi bánh ?ã khô, ng??i ta ?em vào ? l?i cho m?t bánh ph?ng r?i m?i bóc kh?i phên và ?óng gói mang ?i tiêu th?. Bánh g?m 2 lo?i, ch? y?u là bánh dày ?? n??ng và bánh m?ng dùng ?? cu?n ram (bánh ?a nem). N?m b?t nhu c?u c?a th? tr??ng, nhi?u n?m qua ng??i dân n?i ?ây còn s?n xu?t ra lo?i bánh mè xát ???ng, có v? ng?t, béo và khá d?o nên r?t thu?n l?i cho vi?c v?n chuy?n xa, khi n??ng lên th?m ph?c.

V??t qua nh?ng khó kh?n b??c ??u, bánh mè xát Tân An ?ã xây d?ng thành công nhãn hi?u s?n ph?m, t?o ?à cho nh?ng h??ng phát tri?n m?i trong t??ng lai.  James Burgess Authentic Jersey

Bình luận