Home > Khách sạn > Thanh Hoá > Khách Sạn Phù Đổng
ks-3

Khách Sạn Phù Đổng

Hạng Sao:
Địa chỉ: 66 Thanh Chương - Tp. Thanh Hoá
Tel & Fax: 0373.583.040
Giá phòng đơn: 500.000 vnđ | Giá phòng đôi: 700.000 vnđ

Khách S?n C?nh V?ng n?m ngay trung tâm thành ph? Thanh Hoá, g?n v?i các ?i?m vui ch?i gi?i trí ??m b?o quý khách s? có nh?ng ngày ngh? tho?i mái.

H? th?ng Khách S?n C?nh V?ng là m?t trong nh?ng h? th?ng l?n nh?t Thanh Hoá, v?i 5 chi nhánh ?ã ???c ??a vào ho?t ??ng.

Khách S?n C?nh V?ng ??m b?o s? l??ng bu?ng phòng cho du khách ??n v?i Thanh Hoá b?t k? th?i ?i?m nào trong n?m. Các chi nhánh c?a Khách S?n C?nh V?ng n?m trên các ??a ?i?m mua bán s?m u?t, du khách có th? d? dàng di chuy?n t?i trung tâm d?ch v? c?a thành ph?. Chúng tôi r?t vui khi ???c ?ón ti?p các b?n ??n v?i Thanh Hoá.

Chúc các b?n có th?i gian vui v? khi ??n v?i Khách S?n C?nh V?ng! Brandon Brooks Authentic Jersey

Bình luận