MÓN NGON QUẢNG BÌNH

MÓN NGON QUẢNG BÌNH

(??c s?n Qu?ng Bình) – Nh?ng ngày ?ông gió mùa tràn v?, tr?i se s?t l?nh, ch?t nh? nh?ng món ngon ?m n?ng c?n b?p, t?ng níu chân bao l? khách ???ng xa. Và v?i ng??i b?n x?, ký ?c c?ng ng?p tràn nh?ng h??ng v?, s?c màu d?u ng?t. R?i m? h? liên t??ng khung c?nh h?nh phúc trong câu ca “??t than n??ng cá cho vàng/?em ti?n mua r??u cho chàng u?ng ch?i”…

 

CÁ N?C GAI N??NG THAN HOA

N?c gai n??ng than hoa:
Quê tôi là làng bi?n. Nh?ng bu?i chi?u mu?n, c? nhà th??ng tr?i chi?u ngoài hiên, c?m cá ???c bày trên chi?c m?t tre. Mùa ?ông, v?n chi?c m?t tre ?y ???c bày trên ph?n g?, d??i ánh ?i?n màu vàng ?m cúng. Quanh mâm còn có m?y con mèo, con cún ngh?ch mõm ??i chia ph?n…

“Mùa hè cá sông, mùa ?ông cá bi?n” là câu quen thu?c c?a dân làng chài. Mùa này cá n?c gai c?ng m?y, lúc n??ng m? ch?y xèo xèo vào b?p than, th?m nh?c m?i c? nhà hàng xóm. Cá n?c n??ng xong còn b?c khói ???c ??t trên m?t tre, g? nh? l?p v?y, th?t cá tr?ng th?m hi?n ra, h?p d?n vô cùng. Th?c ch?m ??n gi?n là n??c m?m ngon pha ?t t?i, v?t thêm tí chanh. C?u k? h?n n?a thì ?n cùng rau s?ng, bánh cu?n, ho?c cu?n c?i ch?m m?m nêm… Ng?i bên hiên nhà ?n cá nên m?i b?i h?i nh? c?m quê…

N?u b?n là ng??i k? bi?n, ?n cá n?c n??ng, ch?c ch?n ký ?c ??p ngày ?u th? s? ùa v?.

N?u b?n là c? dân thành ph?, ?n món này, b?n s? hi?u thêm v? ?m th?c ng??i mi?n bi?n và th?m v? ng?t ??m ?à mà m?n mòi c?a bi?n c?…

CÁ ?U?I N??NG

Cá ?u?i n??ng :

V?i nh?ng m?, nh?ng ch?, nh?ng em… b?n r?n, ?? ?ãi b?n bè món ngon khó quên mà không m?t nhi?u th?i gian thì cá ?u?i n??ng là l?a ch?n ?úng ??n. Cá ?u?i b?ng c? hai bàn tay tr? lên, c?u k? thì n??ng sa t?, n??ng s? ngh?. Cá ???c làm s?ch, khía vài ???ng d?c thân ?? t?m sa t? ho?c s?, ngh?, ?t b?m nh? cùng gia v?. Cho lên v? than hoa ???m h?ng r?i thong dong phe ph?y qu?t. M??i, m??i l?m phút sau cá chín vàng th?m n?c…

??n gi?n nh?t là cá ?u?i n??ng m?i. Ngh?a là cá làm s?ch xong mang n??ng mà không c?n t?m ??p c?u k?. Cá chín, xé t?ng th? th?t cá tr?ng dai, cu?n cùng rau c?i ho?c bánh cu?n, rau th?m ch?m m?m. Món ?n mang v? ng?t ??m c?a cá ?u?i quy?n l?n trong h??ng v? thanh tao c?a c?i cay, rau th?m…

D?u bây gi? nhà ph? có ?ôi khi ph?i n??ng cá b?ng lò n??ng, không còn cái thú ng?i phe ph?y qu?t ngoài hiên, còn n?i nh? nh?ng ngày x?a c? ng?i bên bãi bi?n n??ng con cá ?u?i l?n b?ng cái m?t con, v?a ?n v?a hít hà ?ã quá xa xôi… thì khi th??ng th?c món ngon dân dã này, ký ?c l?i ùa v?, nh? th? n?m tháng ch?a t?ng ?i qua…

?I?P N??NG M? HÀNH

?i?p n??ng m? hành :

Ngày mùa ?ông l?nh giá, lang thang ng?m bi?n b?c ??u ?u t?, b?ng d?ng nh? nh?ng chi?u hè ng?i lai rai bên b? kè v?i b?n, nhâm nhi nh?ng món ??c s?n quê nhà, trong ?ó có món ?i?p n??ng m? hành.Không ??n gi?n nh? cá n?c n??ng than hoa, cá ?u?i n??ng m?i, ?i?p n??ng m? hành khá c?u k?, tinh t?. ?i?p t??i ngon ???c làm s?ch, g? m?t bên v? và s?p lên v? n??ng. Gia v? ?? n??ng ?i?p g?m hành khô (n?u thích thì cho thêm hành lá) c?t m?n, rau r?m ch?n lá non t??i, d?u ?n… Cho ch?o lên b?p, ?un nóng d?u ?n thì cho hành khô, hành lá và mu?i m?m tùy kh?u v?. Khi con ?i?p chín t?i, b?t ??u t?a mùi th?m thì r??i h?n h?p d?u ?n, hành và gia v? lên n??ng ti?p. Vài phút sau, khi th?t ?i?p sém vàng và t?a mùi th?m ngào ng?t thì cho ra d?a, ?n cùng rau r?m và n??c ch?m chua ng?t…

Su?t d?c con ???ng Tr??ng Pháp ch?y dài theo b? sông Nh?t L? ra ??n c?a bi?n, cùng v?i nh?ng nhà hàng sang tr?ng luôn có món ?i?p n??ng trong th?c ??n, nh?ng quán cóc ven bi?n c?ng không “thua em kém ch?”. V?i nh?ng ch? ??u b?p là ng??i mi?n bi?n, xem ch?ng món ?i?p n??ng hành m? còn ?n ??t nh?ng nhà hàng sang tr?ng r?c r?. Mùi ?i?p n??ng th?m l?ng bay trong gió, l?u l?i th?t lâu trong ký ?c bao ng??i t?ng m?t l?n ?i qua và d?ng chân th? món ?i?p n??ng m? hành c?u k?, tinh t?…

?m th?c quê nhà v?i nh?ng món ngon dân dã ?ã và ?ang níu chân bao l? khách. Mà ch?ng riêng gì l? khách bôn ba, ng??i b?n x? l?m khi c?ng thình lình “lên c?n” nh? món ngon t?ng n?m tr?i, nh?t là t?ng th??ng th?c món ngon ?y cùng b?n hi?n…

Mà b?n hi?n d?u có xa xôi ph??ng nào, thì món ngon v?n còn ?ó ??i ng??i tr? l?i…

   Brandon Tanev Jersey

Bình luận