Home > Nhà hàng > Nhà Hàng Quốc Hùng
kinh-doanh-nha-hang

Nhà Hàng Quốc Hùng

Địa chỉ: 36 Nguyễn Trãi - Tp. Thanh Hoá
Tel & Fax: 0373.947.393

Nhà hàng khai tr??ng ngày 28/08/2014, có s?c ch?a h?n 1000 khách v?i 3 khu riêng bi?t, ngoài khu nhà sàn, còn có 2 phòng riêng trang b? máy l?nh, và 1 phòng h?i ngh? s?c ch?a h?n 150 ng??i c?ng ???c trang b? h? th?ng máy l?nh hoàn h?o. Ngoài ra còn có thêm khu Karaoke, v?i 2 phòng c?c r?ng ph?c v? khách gi?i trí sau khi ?n u?ng.

Chúng tôi còn là nhà hàng n?i ti?ng x? Thanh v?i h?n 28 món ?n t? h??u (áp ch?o, xào l?n, chao d?u, h?p thu?c b?c…), cá (t?m rang mu?i, rán, om d?a, canh cá, cá chiên…), Don (xào l?n, ti?t canh, nh?i m?n, h?p hành…). V?i các món ?? sông, ?? r?ng, ?? ??ng ??c tr?ng b?n s?c, ch?c ch?n s? làm quý v? hài lòng.
V?i không gian c?c r?ng, l?n h?n 3000m2, g?m nh?ng khu ?n u?ng, vui ch?i gi?i trí, s? là s? l?a ch?n không th? t?t h?n cho t? ch?c s? ki?n.

S? khác bi?t c?a nhà hàng Ph? núi là món H??u sao n??ng né t?i bàn, sau khi ch? bi?n món ?n có h??ng v? ??m, th?m, r?t ngon mi?ng.

Và, ch? v?i t? 120.000- 200.000VN?/ 1 su?t, quý khách ?ã có th? tho?i mái l?a ch?n món ngon cho chuy?n th??ng th?c c?a mình.

Ngoài ra nhà hàng còn ch? bi?n nhi?u món ?n h?p d?n có s?n t?i ??a ph??ng nh? th?t l?n b?n, l??n, ?c, ?ch, rau s?ch các lo?i… ?? u?ng bao g?m r??u, bia, n??c ng?t, r??u thu?c (ba kích, táo mèo…).
Ngoài d?ch v? ?n u?ng thu?n túy, nhà hàng nh?n t? ch?c h?i th?o – h?i ngh?, ti?c t?i nhà hàng, ti?c di ??ng.

Ph??ng châm c?a nhà hàng là luôn t?o s? hài lòng, c?m giác tho?i mái, th? giãn cho khách hàng, do v?y ?ã không ng?ng ??i m?i v? phong cách ph?c v? và ch?t l??ng các món ?n ?? ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a Quý Khách. Ziggy Ansah Jersey

Bình luận