Đồng Hới – Động Thiên Đường – Viếng Mộ Đại tướng – Đồng Hới

Đồng Hới – Động Thiên Đường – Viếng Mộ Đại tướng – Đồng Hới

vieng_dai_tuong_vng
Thông Tin Tour
Thời Gian: Khởi hành hàng ngày 8h00
Giá: 1000000
Phương Tiện: Xe oto
Hành Trình: Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Tham quan Động Thiên Đường

Ch??ng trình vi?ng m? ??i t??ng Võ Nguyên Giáp, tham quan ??ng Thiên ???ng hàng ngày ???c công ty du l?ch NETIN ??a vào khai thác nh?m ?áp ?ng nhu c?u cao c?a du khách khi ??n du l?ch Qu?ng Bình. Quý khách s? ???c chiêm ng??ng ??ng khô dài nh?t Châu Á – ??ng Thiên ???ng. ???c th??ng th?c các món  ?n ??c s?n dân dã c?a ng??i dân Qu?ng Bình.

??c bi?t quý khách s? ???c ??n th?p h??ng t?i l?ng m? ??i t??ng Võ Nguyên Giáp – ??i t??ng c?a nhân dân. Quý khách s? ???c tham quan ch?p ?nh V?ng Chùa – ??o Y?n.

8h00: ?oàn xu?t phát theo ???ng mòn H? Chí Minh ?? ??n tham quan Di s?n Thiên nhiên Th? gi?iVQG Phong Nha – K? Bàng. ?ây là VQG l?n nh?t t?i Vi?t Nam và có giá tr? ??a ch?t ??a m?o n?i b?t toàn c?u.
9h30: ?oàn tham quan ??ng Thiên ???ng v?i chi?u dài 1km ?i trên sàn g?. Thiên ???ng là hang ??ng khô ??p n?i ti?ng t?i Di s?n và là hang ??ng khô dài nh?t ?ông Nam Á v?i chi?u dài ?ã ???c kh?o sát 31,4km. Du khách s? ???c chiêm ng??ng h? th?ng th?ch nh? tráng l?.
11h30: ?oàn ?n tr?a t?i nhà hàng
13h00: ?oàn xu?t phát ?i V?ng Chùa – ??o Y?n n?i v? ??i t??ng huy?n tho?i Võ Nguyên Giáp an gi?c ngàn thu, Ca?ch trung tâm tha?nh phô? ?ô?ng H??i khoa?ng 60km vê? phi?a B??c. ?oàn th?p h??ng t??ng ni?m ??i t??ng, tham quan ??o Y?n tuy?t ??p.
16h.00: ?oàn tr? v? TP ??ng H?i, k?t thúc ch??ng trình.

Ho?t ??ng:
Dâng h??ng, ?i b? tham quan hang ??ng.
Tour kh?i hành vào: 8.00h hàng ngày.
Giá tour tr?n gói: 1.100.000?/khách (bao g?m: xe, h??ng d?n viên, vé tham quan, ?n tr?a, xe ?i?n ??ng Thiên ???ng, n??c u?ng, b?o hi?m)

 Tony Esposito Authentic Jersey

Bình luận

Bao gồm: xe, hướng dẫn viên, vé tham quan, ăn trưa, xe điện động Thiên đường, nước uống, bảo hiểm  du lịch