Home > Xe Du Lịch > Camry > Cho Thuê xe Limousine 3 Khoang

Cho Thuê xe Limousine 3 Khoang

  • Limousine
  • Xe 3 Khoang
  • Đen
  • 1.170.000VND

Giá cho thuê xe Limousine ch?a bao g?m : Thu? VAT, chi phí phát sinh thêm ?i?m tham quan, vé c?u phà-b?n bãi ngoài ch??ng trình,chênh l?ch x?ng d?u theo t?ng th?i ?i?m do Nhà N??c quy ??nh, Chi phí ?n ng? cho lái xe theo ch??ng trình. Orlando Cepeda Jersey

Bình luận